ارزیابی دهستانهای استان اردبیل در برخورداری از خدمات بهداشتی – درمانی با رویکرد عدالت فضایی

Document Type : Research Paper

Authors

1 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه محقق اردبیلی

Abstract

در هر جامعه‌ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی نقش تعیین‌کنندهای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. از این رو به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر، مورد تاکید تمام کشورها در زمینه تأمین رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی دهستانهای استان اردبیل در برخورداری از خدمات بهداشتی – درمانی با رویکرد عدالت فضایی انجام شده است.

این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- ارزیابی است. بدین منظور ۱3 شاخص بهداشتی _ درمانی با توجه به متون مختلف و آمارهای موجود انتخاب شد و به روش آنتروپی وزن‌دهی شدند و با به‌کارگیری این داده‌ها برای تجزیه و تحلیل در روش‌های مختلف (Topsis، Vikor و Saw) و در نهایت روش کپ‌لند، برای سطح توسعه‌ی خدمات بهداشتی_ درمانی از منظر عدالت فضایی در دهستان‌های استان اردبیل تعیین شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین توسعه یافتگی دهستان‌ها با جمعیت و فاصله آنها از مراکز شهری استفاده شد.

کدام از مدلها سطح‌بندی متفاوتی از توسعه‌یافتگی بهداشتی و درمانی از منظر عدالت فضایی را نشان می‌دهد، لذا برای رسیدن به یک اجماع کلی از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان کپ‌لند استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تکنیک کپ‌لند نشان داد که دهستان‌های رضاقلی قشلاقی، دوجاق و انگوت شرقی در رتبه‌های نخست و دهستان‌های ویلکیج مرکزی، مشگین شرقی و یورتچی غربی به ترتیب در رتبه‌های آخر برخورداری از لحاظ شاخص‌های بهداشتی و درمانی قرار دارند. همچنین بین توسعه یافتگی دهستان‌ها با جمعیت و فاصله آنها از مراکز شهری رابطه معناداری وجود دارد

Keywords


Article Title [Persian]

ارزیابی دهستانهای استان اردبیل در برخورداری از خدمات بهداشتی – درمانی با رویکرد عدالت فضایی

Abstract [Persian]

ارزیابی دهستانهای استان اردبیل در برخورداری از خدمات بهداشتی – درمانی با رویکرد عدالت فضایی

Keywords [Persian]

  • ارزیابی دهستانهای استان اردبیل در برخورداری از خدمات بهداشتی
  • درمانی با رویکرد عدالت فضایی