نشریه جغرافیا و توسعه فضایی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 82372 در تاریخ 1401/07/25 فعالیت می کند.

مقاله های قابل چاپ در مجله «جغرافیا و توسعه فضایی»، مقالات اصیلی هستند که حاوی ایده ها، رویکردها و روش های نوین و حاصل یافته های تحقیقات علمی باشند، به نحوی که به پیشبرد علم جغرافیا از لحاظ نظری و کاربردی یاری رسانند.

نشریه جغرافیا و توسعه فضایی از مقاله‌های نظری که به نقد و فرا تحلیل عالمانة نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائة مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند. مقالات تحلیلی و مروری از محققین و نویسندگان صاحب نظر و برجسته پذیرفته می شود و تعداد منابع این مقالات باید خیلی بیشتر بوده و علاوه بر ارزیابی و تحلیل نظریات و موضوعات به ارائه نقد آنها نیز بپردازد.

مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و همچنین مقالاتی که با مسئولیت اعضای هیئت علمی ارسال می‌گردند در اولویت بررسی قرار می‌گیرند.

خط‌مشی دسترسی آزاد: نشریه جغرافیا و توسعه فضایی یک نشریه با دسترسی آزاد است به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند، بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است.

نشریه در حال حاضر برای پذیرش و چاپ مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

 

Publication Information

Publisher

Director-in-Charge Editor-in-Chief Manager
Frequency
Quarterly
Print ISSN